Strona główna » Regulamin »

Regulamin Ogólno-Szwedzkiego Konkursu Miss Polonii of Sweden

Postanowienia ogólne

 1. oOrganizatorem i właścicielem Ogólno-szwedzkiego Konkursu Miss Polonii of Sweden jest Polka International- Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet (Polish Women`s Association International) www.polkainternational.com. Zarejestrowana pod nr 846501-8748 przez Urząd Podatkowy w Szwecji
 2. Biuro Miss Polonii of Sweden podlega pod Polka International i zajmuje się całkowitą organizacją Konkursu
 3. Znak towarowy Miss Polonii of Sweden zarejestrowany w Urzędzie Patentowym w Szwecji (PRV- patent och registreringsverket) pod nr 200304308 właścicielem, którego jest Polka International
 4. Fundacja Miss Polonii of Sweden zarejestrowana w Urzędzie Podatkowym w Szwecji stanowi integralną część Konkursu Miss Polonii of Sweden. Fundacja posługuje się znakiem towarowym Konkursu z dopiskiem „Fundacja”
 5. Prawo do organizacji innych konkursów piękności na terenie Szwecji nie jest w niczym ograniczone prawami innych organizacji o podobnym charakterze, a szczególności organizacji będących organizatorami międzynarodowych konkursów piękności.
 6. Organizator Miss Polonii of Sweden może powierzyć organizacje poszczególnych etapów Konkursu wybranym przez siebie podmiotom. Z organizatorem Konkursu mogą współpracować instytucje, spółki, stowarzyszenia, organizacje polonijne, przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne i prawne. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
 7. Użycie znaku towarowego Konkursu Miss Polonii of Sweden wymaga uzyskania zgody od Polka International i zawarcia w tym zakresie odpowiedniej umowy.
 8. Działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem są nieważne. Wyłonione zaś kandydatki tracą uzyskane tytuły i nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe i nie zostaną dopuszczone do dalszych etapów Konkursu.
 9. Za nagrody pozaregulaminowe uważa się nagrody pieniężne lub rzeczowe przyznane przez organizatora lub sponsorów poszczególnych etapów konkursu.
 10. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane wyłącznie za zgoda organizatora Miss Polonii of Sweden
 11. Organizatorzy eliminacji regionalnych zobowiązani są:

-zapoznać zgłaszające się kandydatki do konkursu Miss Polonii of Sweden z niniejszym regulaminem oraz przed ich przystąpieniem do konkursu zobowiązani są do otrzymania wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego z data jego złożenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem

- zapoznać zgłaszające się kandydatki do konkursu Miss Polonii of Sweden z treścią umowy impresaryjnej półfinalistki przed ich przystąpieniem do konkursu potwierdzonym własnoręcznym podpisem wraz z data jego złożenia

- zapoznać półfinalistki i finalistki Miss Polonii of Sweden ze zmianami regulaminu Konkursu i jego załączników, jeśli zmiany takie zostaną wprowadzone

Spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie jest podstawa do przystąpienia do poszczególnych etapów Konkursu