Strona główna » Regulamin »

Regulamin Ogólno-Szwedzkiego Konkursu Miss Polonii of Sweden

Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić poprzez zgłoszenie się do najbliższego licencjonowanego organizatora eliminacji regionalnych lub nadesłanie na adres głównego organizatora Polka International lub Biura Miss Polonii of Sweden Formularza Zgłoszeniowego (jest zamieszczony na stronie Miss Polonii of Sweden) zawierającej minimum po jednym zdjęciu: portretowym, całej sylwetki, całej sylwetki, sylwetki w kostiumie kąpielowym.
  2. Kandydatka do Konkursu musi spełniać następujące warunki:

- musi być panną
- posiadanie dziecka nie stanowi przeszkody uczestniczenia w Konkursie
- posiadać stale zamieszkanie w Szwecji
- może tymczasowo przebywać poza Szwecja (np. z powodu nauki czy spraw rodzinnych)
- posiadać pochodzenie polskie lub wykazywać szczególne powiązanie z Polską i polskością
- mieć ukończone 18 lat w dniu finałów
- posiadać nie więcej lat jak 26 w dniu finałów
- nie posiadać na ciele widocznych tatuaży
- przesłać na adres Organizatora prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy
- zapoznać się z Regulaminem Miss Polonii of Sweden
- znać, rozumieć treść i podpisać odpowiednie umowy z Organizatorami
- znać obowiązki laureatek i finalistek
- zdawać sobie sprawę i akceptować rodzaje nagród (patrz „Nagrody”)

  1. W Konkursie nie mogą brać udziału kandydatki, które jako osoby pełnoletnie, brały udział w poprzednich konkursach Mis Polonii of Sweden w ostatnich 2 latach
  2. Kandydatka zakwalifikowana do Konkursu zobowiązana jest przygotować na własny koszt jednego stroju, odpowiedniego obuwia do prezentacji na scenie. Rodzaj stroju według potrzeb Organizatorów
  3. Podroż kandydatek do Organizatorów na koszt własny.
  4. Organizator Miss Polonii of Sweden gwarantuje finalistkom zakwaterowanie, wyżywienie w czasie zgrupowań przygotowawczych do Gali Finałowej. Dodatkowe koszty jak: podroży nie związane z Konkursem, telefony i inne ponoszą uczestniczki
  5. Uczestniczki Konkursu zobowiązują się nie komentować publicznie werdyktów Jury poszczególnych etapów a ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Biura Miss Polonii of Sweden
  6. Uczestniczka w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu a zwłaszcza wyjścia za mąż, zajścia w ciążę w trakcie trwania Konkursu, traci prawo dalszego udziału w Konkursie Miss Polonii of Sweden oraz podlega karze umownej na rzecz Polka International, przewidzianej w umowach, jeśli takie zostaną zawarte.